سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه امام صادق(ع) 
عضو هيئت علمي  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه دانشگاه امام صادق(ع) 
مدير مسئول 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشكده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) 
معاون تحصيلات تكميلي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشکده صداو سيما 
عضو هيأت امناي 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم تحقيقات 
عضو هيأت امنا 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشكده پول و بانكداري 
مدرس 
 
 
معارف و كلام 
تدریس 
دانشكده صداوسيما 
مدرس 
 
 
منطق 
تدریس 
دانشگاه های مختلف 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي