جستاري در فقه ارتباطات : مفهوم غنا از ديدگاه فقهاي شيعه
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق شماره 21
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا اسلام غناء ( آوازخوانی) را مطلقاً منع کرده است؟ اگرچنین نیست چه نوع غنائی منع شده است؟ چه عاملی غناء را به یکی از مبهم‌ترین موضوعات فقهی تبدیل کرده است؟ آیا راهی برای برون رفت ار این ابهام وجود دارد؟ نویسنده تلاش کرده است تا در این مقاله نشان دهد اجمال در حکم غناء ناشی از ابهام در مفهوم آن بوده سپس به ریشه‌یابی علل این ابهام در ادله شرعی می‌پردازد و بدنبال آن برای یافتن راه حل این مشکل پیشنهادهایی ارائه می‌کند. واژه های کلیدی : فقه ارتباطات (رسانه) ، فقه هنر، غناء (آواز‌خوانی)، حجیت لغت و عرف