ارتباط جمعي و فرهنگ(فصل چهارم کتاب نظريه هاي ارتباط جمعي اثر مک کوئيل)
47 بازدید
محل نشر: صلنامه رسانه، شماره60
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی